Klantenraad en SHS ondertekenen Prestatieafspraken 2020-2021 niet

Rotterdam, 11 december 2019

De Klantenraad en SHS zien af van het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2020-2021. De huurdersorganisaties zien zich genoodzaakt zich terug te trekken, omdat de afspraken in huidige vorm geen duidelijkheid geven over wat de gevolgen zijn voor de sociale huurwoningvoorraad en studentenwoningen in de stad.
De Prestatieafspraken 2020-2021 zijn afspraken die worden gemaakt tussen woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Gemeente Rotterdam en wij als huurdersorganisaties over onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor elke huurder van Stadswonen en Woonstad Rotterdam. Dit zijn afspraken die voor de komende twee jaar over de ruim 50.000 sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen gaan.

Als huurdersorganisaties zijn wij door de woningcorporatie op essentiële onderdelen niet betrokken, terwijl wij, volgens de wet, advies over deze onderdelen kunnen uitbrengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de sloop, nieuwbouw en betaalbaarheid van sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen in de verschillende wijken in de stad. Omdat de druk op de sociale woningvoorraad al groot is, is het essentieel om hier goed inzicht in te hebben. Alleen dan zijn wij in staat om onze taak goed te vervullen en de huurdersbelangen te behartigen.

Als huurdersorganisaties werken wij vanuit het gedachtegoed dat wonen een fundamenteel recht is en tevens betaalbaar moet zijn voor elke (toekomstige) huurder van Woonstad Rotterdam en Stadswonen met een smallere beurs. Enkele standpunten van de Klantenraad die niet zijn meegenomen:
• Hoewel we begrijpen dat het toevoegen van duurdere woningen in bepaalde wijken goed is, mag dit niet ten koste gaan van huurders van betaalbare woningen in die wijken.
• De sociale woningvoorraad staat onder druk: we vinden dat er sociale huurwoningen bij moeten komen, terwijl bij de prestatieafspraken het aantal betaalbare woningen juist omlaag gaat. Wij hebben bedenkingen hoe met data en de interpretatie wordt omgegaan aangaande de berekening van wat ‘voldoende sociale voorraad’ zou zijn.
• Nieuwbouwlocaties voor sociale woningen moeten op korte termijn beschikbaar komen
• Projectplanningen moeten stadsbreed goed worden afgestemd zodat herhuisvesting zo min mogelijk invloed heeft op sociale netwerken in wijken.
Ook de volgende hoofdpunten van SHS zijn niet meegenomen:
• Nieuwbouw- of transformatieplannen specifiek voor studenten zijn er vrijwel niet. Deze zijn hard nodig, want het woningtekort onder hen wordt steeds schrijnender
• Studio’s, specifiek bedoeld voor studenten, moeten weer betaalbaar worden Slechts een klein deel hiervan is voor studenten onder de 23 nog te betalen, omdat de meeste te duur zijn geworden om huurtoeslag te kunnen ontvangen.
• Tegelijkertijd worden pas afgestudeerde studenten nu aangezet hun studentenwoningen binnen zes maanden te verlaten, zonder aanvullend beleid om deze ‘young potentials’ een andere plek te bieden in de stad.
• Op praktisch vlak: er is rondom veel studentenpanden een tekort aan fietsenstallingplekken. Maar ook hiervoor is geen oplossing opgenomen in de Prestatieafspraken.
Zowel het proces als de inhoud van deze Prestatieafspraken krijgt van de huurdersorganisaties een onvoldoende. Met de afspraken in de huidige vorm zijn wij onvoldoende in staat gesteld om de belangen van de huurders te behartigen. Zowel de Klantenraad als SHS hebben daarom moeten besluiten deze afspraken niet te ondertekenen.

Noot voor de redactie

Meer weten over het besluit van SHS en Klantenraad om niet over te gaan tot het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2020-2021? Neemt u dan contact op via het e-mailadres info@kwsr.nl onder vermelding van ‘Prestatieafspraken 2020-2021’.