Wij zijn al geruime tijd zeer bezorgd over de negatieve effecten van het Rotterdamse woonbeleid op de betaalbaarheid van het wonen en de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in Rotterdam.  Het was onze belangrijkste motivatie om de prestatieafspraken niet te tekenen tussen gemeente en de woningcorporaties. Ook  trekken we al geruime tijd aan de bel voor meer zeggenschap van bewoners bij het woonbeleid en ingrijpende veranderingen in hun wijk en woning.

De bevindingen van het recent gepubliceerde onderzoek ‘Thuis in cijfers’ van de rekenkamer over de Rotterdamse woonvisie bevestigen en onderbouwen onze zorgen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de gemeente haar beleid onderbouwde met wankele cijfers. De analyse van de rekenkamer maakt duidelijk dat het percentage goedkopere woningen in Rotterdam in de periode 2015-2020 sterk afnam, terwijl het aandeel lage-inkomenshuishoudens ongeveer gelijk gebleven is. Daarbij concludeert de rekenkamer dat de gemeente het overleg met bewoners en woningzoekenden minimaal heeft opgezet.  

Wij roepen de politiek op om snel te komen tot een koerswijzing van het woonbeleid en de uitvoering ervan. We vinden het belangrijk dat de gemeente op korte termijn de aanbevelingen van de rekenkamer opvolgt en in gesprek gaat met de bewoners in de stad die steeds meer in de verdrukking komen en de vertegenwoordigende huurders- en bewonersorganisaties. 

Via deze link kunt u samenvatting van het onderzoek lezen én het gehele rapport terugvinden. thuis in cijfers – Rekenkamer.rotterdam.nl

Namens de Gezamenlijke Overleg Huurdersorganisaties (GOH): 

Klantenraad Woonstad 

Huurderskoepel De Brug 

Huurdersraad Vestia 

CPRW en RBRW 

Huurdersplatform SOR