De Klantenraad heeft een document gemaakt met afspraken die zij met de gemeente en Woonstad Rotterdam wil afspreken binnen het kader van de prestatieafspraken die ieder jaar worden gemaakt. Het huurdersperspectief vormt de inspiratie. Met dit document hoopt zij invloed uit te oefenen op de wijze waarop ambities uit de Rotterdamse  Woonvisie 2016 wordt uitgewerkt.

Waarom kan de Klantenraad invloed uitoefenen?
De belangrijkste doelen van de Woningwet 2015 zijn de activiteiten van en het toezicht op woningcorporaties nader te reguleren. Inbedding van het maatschappelijk presteren van woningcorporaties in het lokale beleid is hier onderdeel van. De Woningwet heeft de invloed van huurdersorganisaties, zoals de Klantenraad, vergroot. Zo zijn zij volwaardig gesprekspartner in het jaarlijks vaststellen van de prestatieafspraken binnen het gemeentelijk woonbeleid.

Volwaardig gesprekspartner
Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid is de basis voor maatschappelijke investeringen door corporaties, dat is de kern. Aan dit beleid dienen corporaties naar redelijkheid bij te dragen. Vanaf 2015 komt de exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid tot stand in samenspraak met huurdersorganisatie en gemeente. Dit wordt bekrachtigd in prestatieafspraken. Voordien werden afspraken tussen de corporatie en de gemeente gemaakt. De huurdersorganisatie is vanaf 2015 een volwaardige gesprekspartner.

Het proces
Een handleiding hoe dit zogenoemde ‘tripartiet’ overleg kan worden georganiseerd geeft het volgende procesvoorstel:

Het is aan de woningcorporatie om een beargumenteerd en transparant overzicht te bieden van de bijdrage die zij kan en wil leveren aan deze doelen. De huurdersorganisatie denkt mee over de bijdrage die de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid levert en de effecten daarvan voor de huurders. Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast en evalueren tot slot samen de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Een andere procesvorm
De gemeente, Woonstad Rotterdam en de Klantenraad wijken af van de suggesties in de Handleiding. Zo wordt er door Woonstad Rotterdam een bod uitgebracht zonder dat de Klantenraad daarin heeft meegedacht of meegeschreven. De Klantenraad brengt daarnaast ook een bod uit. Dit bod vindt u in de bijlage:

 ‘AANBOD EN VRAAG STICHTING KLANTENRAAD WOONSTAD ROTTERDAM 2018 ‘

In het kader van de tweede jaarschijf van de Woonvisie Rotterdam’

Tot en met december gaan gemeente, corporatie en de Klantenraad onderhandelen over de eindtekst van de Prestatieafspraken 2018.  De bedoeling is in december een gezamenlijke tekst te hebben de iedereen kan ondertekenen. Is de Klantenraad het niet eens met (delen van) de tekst ondertekent zij (delen) niet.

Het document als pdf te downloaden. Opent in nieuwe tab. Klik op symbool.